fbpx

Persian/Farsi

آیا یک مراقب هستید؟

 

مراقب کسی است که به یک عضو خانواده یا یک دوست در موارد زیر کمک می کند:

پشتیبانی عاطفی

خرید خوار و بار

آماده کردن غذا

دادن دارو

مراقبت های شخصی

پرداخت کردن قبض ها

آیا شما این کار ها را می کنید؟

فاصله پشتیبانی رایگان با شما تنها یک تلفن است. با Carers SA از طریق Carer Gateway شماره 1800 422 737  تماس گرفته یا به carerssa.com.au  مراجعه نمایید