fbpx

ທ່ານເປັນຜູ້ດູແລບໍ?

ຜູ້​ດູ​ແລ​ແມ່ນ​ໃຜ​ຜູ້​ໜຶ່ງ​ທີ່​ຊ່ວຍຄົນ​ໃນ​ຄອບ​ຄົວຫຼື​​ໝ​ູ່​ເພື່ອນໃນ​ດ້ານ:

  • ການ​ອູ້ມ​ຊູ ທາງ​ຈິດ​ໃຈ
  • ພາ​ໄປ​ຊື້​ ສິ່ງ​ຂອງ
  • ແຕ່ງ​ອາ​ຫານ ການ​ກິນ
  • ຈັດ​ການ​ເລື່ອງ​ຢາ​
  • ດູ​ແລ​ສ່ວນຕົວ
  • ຈ່າຍ​​ບິລ

ນີ້ແມ່ນທ່ານບໍ ?

ມີການອູ້ມຊູໃຫ້ທ່ານຣີ ໂດຍພຽງແຕ່ທ່ານໂທຫາ ເທົ່ານັ້ນ. ຕິດຕໍ່ຫາ Carers SA ໂດຍຜ່ານ Carer Gateway ທີ່ 1800 422 737 ຫຼືເຂົ້າໄປ​ ​ທີ່ carerssa.com.au